Media Dakwah

BUMIAswaja

Media Dakwah MWCNU Pragaan
MUSTASYAR
-
SYURIYAH
Rois
- K.M. Aminullah Rawi
Wakil Rois
- K. Abd. Halim
- K. Mahtum Ali
- K. Moh. Hasan
Katib
- Ali Hammad
Wakil Katib
- Abd. Wahid
- H. Badri
A'wan
- K. Moh. Lazim
- K. Subahri
- Ust. Hamdani
- M. Ruslan
- Hannan
- Rahmat
- A. Zubairi
- Ibnu
- Usman
- Nawari
- Mas'odi
- Abul Basyar
- M. Ruski
- Susanto
- Zainul Arifin
- Nur Hasan
- Abd. Lathif
- Mahruri
TANFIDZIYAH
Ketua
- Abd. Qodir, S.Pd
Wakil Ketua
- Subahri, S.Pd.I
- Moh. Zainal Kholis
- Baisuri, S.Pd.I
Sekretaris
- Abd. Khofi
Wakil Sekretaris
- Misbah
Bendahara
- Moh. Ruski
Wakil Bendahara
- A. Zubairi

Siapkan Identitas
Khusus Warga Kecamatan Pragaan