Media Dakwah

BUMIAswaja

Media Dakwah MWCNU Pragaan
MUSTASYAR
-
SYURIYAH
Rois
- KH. Asy'ari Thallib
Wakil Rois
- K. Moh. Ramli Hasan
- Ust. H. Ahmad Khatim
Katib
- K. Musaha
Wakil Katib
- K. Abd Lathif Karim
A'wan
- K. Syamsullah
- Moh. Amnullah, S.Sos.I
- Abdur Rahman, SE
- Moh. Farid, S.Pd.I
- Moh. Busri Ismael, S.Pd.I
- Moh. Masyhari, S.Pd.I
- Zakki, S.Pd.I
- Musfar, S.Pd.I
- Minhaji, S.Pd.I
TANFIDZIYAH
Ketua
- KH. Abd. Sattar
Wakil Ketua
- K. Zubaidi
Sekretaris
- Misadi, S.Pd.I
Wakil Sekretaris
- Moh. Sa'ed, S.Pd.I
Bendahara
- Salamet Riady, S.Pd.I
Wakil Bendahara
- Syamsuri, S.Pd.I

Siapkan Identitas
Khusus Warga Kecamatan Pragaan