Media Dakwah

BUMIAswaja

Media Dakwah MWCNU Pragaan
MUSTASYAR
-
SYURIYAH
Rois
- K. Ach. Nawawi
Wakil Rois
- K. Zainal Effendy
- K. Moh. Syahri Ali
- K. Moh. Sirah
- H. Zain
- K. Umar Faruq, S.Ag.,MM
Katib
- Abd. Rasyid
Wakil Katib
- K. Samsudi
- H. Halili
A'wan
- K. Madluha (alm)
- K. Sama'odi
- K. Ach. Zaini Miftah
- K. Natro
- K. Moh. Munasir
- K. Adnan
- K. Fauzan
- K. Marsidin
- K. Junaidi
- K. Mudirah
- K. Syamsul Arifin
- K. Moh. Haris
- K. Muhyi Rianto
- Ust. Moh. Rale
- A. Muna'ie
- Ust. Maqbullah
- A. Badruttamam
- Ust. Moh. Luthfi, S.Pd.I
- K. Moh. Shafwan, S.Pd.I
- Ust. Nurul Jalil
- Ust. Abd. Qohar
- Ust. Masyhuri Raf'an
TANFIDZIYAH
Ketua
- Drs. KH. Sakdani Bahar
Wakil Ketua
- Ust. Fadlil
- Abd. Rahman
- Ust. Junaidi
- Ust. Hasyim
- K. Marsuto
- Ust. Fathorrahman. S.Pd.I
Sekretaris
- M. Muhram, S.Pd.I
Wakil Sekretaris
- Ust. Munisab
Bendahara
- Hasbullah
Wakil Bendahara
- Moh. Hasyim
- P. Alimakki

Siapkan Identitas
Khusus Warga Kecamatan Pragaan